ออกกำลังกาย ช่วยผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

สถิติในยุคปัจจุบันเผยให้เห็นว่ามะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการป่วย และเสียชีวิตของผู้หญิงไทย ประมาณว่าทุกวันมีผู้หญิงไทยเสียชีวิต 14 คนด้วยโรคนี้ สถิติระดับโลกในปี พ.ศ.2555 แสดงให้เห็นว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกทั้งสิ้น 6,255,000 คน ดังนั้นภัยจากมะเร็งเต้านมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวของคุณผู้หญิงทั้งหลาย ทุกคนควรจะมีความรู้เพื่อจะป้องกันและรับมือโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการง่ายๆ อย่างการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยเพิ่มโอกาสมีชีวิตรอดของผู้ป่วยโรคนี้ในระยะแรก ดังแสดงให้เห็นโดยงานวิจัยจากตุรกี

งานวิจัยนี้ได้แบ่งผู้ป่วยหญิงจำนวน 1,820 คน ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (250 คน) ซึ่งออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือการเดินอย่างน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และกลุ่มที่ไม่มีการออกกำลังกาย (1,570 คน) เมื่อเวลาผ่านไป 36 เดือน ผู้ป่วยที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะมีอัตรารอดชีวิตโดยไม่เป็นมะเร็งสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่ออกกำลังกาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (93% เทียบกับ 90%) และเมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี อัตราการรอดชีวิตของผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ก็ยังสูงกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย เพียงแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (94% เทียบกับ 91%)